decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration
Samosprávny kraj: Banskobystrický  
Okres: Rimavská Sobota
Región: Gemer – Malohont
DIČ:

IČO:

2021230299

00318914

OKEČ :

 

Počet obyvateľov:

84110

Všeobecná verejná správa

223

Rozloha: 377 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1427
Starosta: Eugen RADIČ

Erb Erb obce

Zástupca starostu: 

Poslanci:                              Dávid Radič, Imrich Szajko, Ľudovít Berki

 

Používanie jazykov národnostných menšín – Kisebbségi nyelv használata

 

Týmto Vám oznamujeme, že na základe zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obcí aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín.

Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste.

 

Értesítjük Önöket, hogy a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló  Tt. 184/1999 számú törvénye értelmében, a Szlovák Köztársaság nemzeti kisebbséghez tartozó állampolgárának az államnyelv használata mellett  joga van a nemzeti kisebbség nyelvét használni hivatalos érintkezésben a helyi államigazgatási szervvel és a területi önkormányzati szervvel folytatott szóbeli és írásbeli érintkezés során. Kivételt képeznek a közokiratok.

A közigazgatási szerv látható helyen biztosítja a kisebbségi nyelv használatának lehetőségéről szóló tájékoztatást.

 

loading
×